บัญญัติ 20 ประการ

การตีความ บัญญัติ 20 ประการ วิถีแห่ง คาราเต้

ท่านปรมาจารย์กิอิชิน ฟุนาโกชิ ได้บัญญัติ ข้อปฏิบัติของผู้ฝึกคาราเต้ไว้น่าสนใจ เป็นอย่างมาก ท่านได้แทรกปรัชญาแห่งเซน เอาไว้ ซึ่งการตีความนั้น ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในศิลปะป้องกันคาราเต้-โด ของแต่ละบุคคล

 


  

Share

"ในคาราเต้ เริ่มต้นด้วยการโค้งและจบลงด้วยการโค้ง " - การให้เกียรติ และเคารพผู้อื่น
一、空手道は礼に始まり礼に終る事を忘るな 
Hitotsu, karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto o wasaru na

"ในคาราเต้จะไม่เริ่มด้วยการโจมตีก่อน" - การเริ่มต้นการต่อสู้ ในที่นี้หมายถึง จิตใจ มากกว่า เทคนิค
一、空手に先手なし 
Hitotsu, karate ni sente nashi

"ผู้ฝึกฝนคาราเต้ จำเป็นต้องเป็นคนมีคุณธรรม" - หลักแห่งวิถีคาราเต้
一、空手は義の補け 
Hitotsu, karate wa, gi no tasuke

"รู้จักตนเองก่อน แล้วค่อยรู้จักผู้อื่น" - การพิจารณาตนเอง และ ศึกษาผู้อื่น
一、先づ自己を知れ而して他を知れ 
Hitotsu, mazu onore o shire, shikashite ta o shire

"ความมีน้ำใจ ย่อมมาก่อนเทคนิค" - การพัฒนาจิตใจที่ดี ย่อมทำให้เกิดเทคนิคที่ดี
一、技術より心術 
Hitotsu, gijitsu yori shinjitsu

"จงพร้อมที่จะปลดปล่อยจิตใจ" - การพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่ง
一、心は放たん事を要す 
Hitotsu, kokoro wa hanatan koto o yosu

"อุบัติเหตุมักจะเกิดจากความเกียจคร้าน" - ระมัดระวังทุกสถานการณ์
一、禍は懈怠に生ず 
Hitotsu, wazawai wa ketai ni seizu

"อย่าคิดว่าท่านจะเรียนคาราเต้แต่ในสถานฝึกซ้อม" - ฝึกฝนร่างกาย และจิตใจตลอดเวลา
一、道場のみの空手と思ふな
Hitotsu, dojo nomino karate to omou na

"คาราเต้ เป็นการฝึกฝนตลอดชีวิต" - การเรียนรู้คาราเต้ ไม่มีที่สิ้นสุด
一、空手の修業は一生である 
Hitotsu, karate-do no shugyo wa isssho de aru

"พยามทำทุกสิ่งให้เป็นคาราเต้" - การใช้วิถีแห่งคาราเต้ ในการดำเนินชีวิต
一、凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり 
Hitotsu, ara yuru mono o karateka seyo; sokoni myomi ari

"คาราเต้เป็นเหมือนกับน้ำร้อน ถ้าท่านไม่ให้ความร้อน อย่างคงที่นัก ก็จะกลายเป็นน้ำเย็น" - เทคนิคของท่านจะแย่ลง ถ้าท่านละเว้นการฝึกซ้อม
一、空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還る 
Hitotsu, karate Wa Yu No Gotoku Taezu Netsu O Atae Zareba Motono Mizuni Kaeru

"อย่าคิดแต่จะเอาชนะ คิดแต่เพียงว่าท่านไม่จำเป็นต้องแพ้" - การสร้างความรู้สึก ผ่อนคลายขณะต่อสู้
一、勝つ考は持つな負けぬ考は必要 
Hitotsu, katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo

"เคลื่อนไหวไปตามฝ่ายตรงข้าม" - อ่านการเคลื่อนไหว ของฝ่ายตรงข้าม
一、敵に因って轉化せよ 
Hitotsu, tekki ni yotte tenka seyo

"ชัยชนะขึ้นกับ ความสามารถของท่านในการที่จะหาจุดอ่อน จากจุดเด่นของฝ่ายตรงข้าม" - เพียงเสี้ยววินาที ที่ฝ่ายตรงข้ามเข้มแข็ง อาจเพลี่ยงพล้ำให้เกิดจุดอ่อนได้
一、戦は虚実の操縦如何に在り 
Hitotsu, tattakai wa kyo-jitsu no soju ikan ni ari

"พิจารณา มือและเท้าของฝ่ายตรงข้าม เสมือนหนึ่งมีอาวุธ" - การไม่ประมาท แม้ฝ่ายตรงข้ามจะด้อยกว่า
一、人の手足を剣と思へ 
Hitotsu, hi to no te-ashi wa ken to omoe

"จงคิดเสมอว่า ขณะท่านก้าวออกจากบ้าน จะมีฝ่ายตรงข้ามล้านๆคน รอท่านอยู่" - จงเตรียมพร้อมในทุกเวลา
一、男子門を出づれば百万の敵あり 
Hitotsu, danshi mon o izureba hyakuman no teki ari

"การยืนย่อต่ำสำหรับผู้เริ่มต้น ยืนในท่าธรรมชาติสำหรับผู้ฝึกชั้นสูง" - การสร้างความพร้อมของกล้ามเนื้อ ก่อนจะพัฒนาไปสู่การฝึกชั้นสูง
一、構は初心者に後は自然体 
Hitotsu, kamae wa shoshinsha ni atowa shizentai

Perform prescribed sets of techniques exactly; actual combat is another matter.
一、形は正しく実戦は別物 
Hitotsu, kata wa tadashiku, jisen wa betsumono

"ข้อควรจำ (1) ความอ่อนและแข็งของพลัง (2) การยืดและการหดตัว ของร่างกาย (3) ความช้าและเร็วของเทคนิค"
一、力の強弱体の伸縮技の緩急を忘るな 
Hitotsu, chikara no kyojaku tai no shinshuku waza no kankyu

"การฝึกฝนคาต้า เป็นการฝึกจำลองการต่อสู้จริงกับฝ่ายตรงข้าม" - ขณะที่เราฝึกคาต้า จงระลึกเสมอว่า เรากำลังสู้จริง
一、常に思念工夫せよ 
Hitotsu, tsune ni shinen ku fu seyo

 
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply